Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

close

Nie można złożyć nowego zamówienia z twojego kraju. Undefined

Adres korespondencyjny:
Centrum Usług Marketingowych
ul. Akacjowa 17
11-100 Lidzbark Warmiński

 


 

Adres prawny właściciela serwisu:
Centrum Usług Marketingowych
ul. Akacjowa 17
11-100 Lidzbark Warmiński
NIP 743-162-19-34
Numer konta bankowego: 91 1160 2202 0000 0000 3529 4653 

 


 

 

 

REGULAMIN  

 

1. Zamówienia w Sklepie składać mogą osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

§. 1. Postanowienia wstępne

Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący regulują kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego GaleriaKlasyki.pl dostępnego pod adresem http://www.galeriaklasyki.pl 

Strony umowy

Operatorem Serwisu internetowego GaleriaKlasyki.pl jest Centrum Usług Marketingowych ul. Akacjowa 17 11-100 Lidzbark Warmiński NIP 743-162-19-34

Operator Sklepu Internetowego GaleriaKlasyki.pl świadczy usługi wymienione w niniejszym Regulaminie na zasadach w nim określonych.

§. 2. Definicje

1. Sprzedawca, Sklep – Operator Sklepu Internetowego GaleriaKlasyki.pl , o którym mowa w §. 1. ust. 1 Regulaminu;

2. Klient, Kupujący – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

3. Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),

4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,

6. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

7. Konto Klienta – miejsce dostępne dla Klientów Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

§. 3. Rodzaje, warunki i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego GaleriaKlasyki.pl , świadczy usługę „Newsletter".

2. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego GaleriaKlasyki.pl  w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.

4. Usługa „Newsletter" polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach. Usługa jest bezpłatna i wymaga wyrażenia zgodny na przesyłanie informacji handlowych.

5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.

6. Po dokonaniu rejestracji można składać Zamówienia, w sposób określony w §. 5.

7. Klient , który dokonał rejestracji może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na Konto Klient a podając adres e-mail i hasło.

8. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski .

9. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:

a. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,

b. Włączoną obsługę Java Script,

c. Włączoną obsługę plików Cookies,

d. Aktywny adres e-mail

§. 4. Rejestracja, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne Konto.

2. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny.

3. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.

4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:

a. Imię i nazwisko,

b. Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

c. Numer telefonu.

5. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia Przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:

a. Firmę,

b. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),

c. Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

d. Imię i nazwisko osoby do kontaktu,

e. Numer telefonu.

6. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Klienta i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym

7. Sklep może odmówić zarejestrowania Klient a jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 12.

8. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

a. zapoznałem się i zaakceptowałem w pełni postanowienia Regulaminu stanowiącego podstawę zawarcia umowy,

b. przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,

c. spełniam przewidziane w Regulaminie warunki, aby zostać Klientem,

d. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,

e. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,

f. wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Klienta w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sklep,

g. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Sklepu oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu,

9. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

10. Sklep może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Klienta w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.

11. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klient owi dostępu do Konta Klient a oraz jego usunięciem.

12. Sklep może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,

b. działalność Klient a jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

c. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

d. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze zawieszenia Konta Klient a/odmowy rejestracji,

e. Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

f. Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

g. podane przez Klient a dane adresowe budzą uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

13. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sklep zostanie przesłane na podany w Koncie Klient a adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klient a. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klient a może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Klient a.

14. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Sklepu ponowna rejestracji jest możliwa po uzyskaniu zgody Sklepu.

15. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

16. Termin wypowiedzenia umowy przez Sklep w przypadkach, o których mowa w ust. 10 i 12 wynosi 14 dni.

§. 5. Składanie zamówień

1. Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Zamówienia można składać bezpośrednio w naszym Sklepie internetowym, poprzez e-mail przez 24 godziny na dobę przez cały rok.

3. Wpłata na konto bankowe (lub płatność przez serwisy współpracujące ze Sklepem) należnej kwoty jest równoznaczna z akceptacją przez Klienta wszystkich warunków transakcji przedstawionych przez Sklep w e-mailu i jego przystąpieniem do umowy kupna - sprzedaży.

4. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości odnośnie złożonego przez Klienta zamówienia istnieje możliwość dodatkowych kontaktów telefonicznych lub mailowych z Klientem.

5. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma od Sklepu dwa e-maile

a. automatycznie wygenerowany e-mail potwierdzający fakt wpłynięcia zamówienia na serwer Sklepu,

b. e-mail, w którym Sklep doprecyzuje szczegóły realizacji zamówienia i warunki dostawy.

7. Należy starannie wprowadzać dane kontaktowe do formularza zamówienia. Błędne wprowadzenie danych adresowych lub błędne wybranie kolorystyki i modelu towaru nie jest winą Sprzedawcy - Klient wykonuje to samodzielnie. Aby uniknąć problemów związanych ze złożonym błędnie zamówieniem należy uważnie wypełnić dane podczas zamawiania oraz dokonać weryfikacji maila potwierdzającego zamówienie, który każdy Klient otrzymuje na podany adres e-mail.

8. Błędne podanie adresu e-mail skutkuje nieotrzymaniem maila potwierdzającego zamówienie.

9. Jeśli pojawią się jakiekolwiek problemy z nie dotarciem korespondencji, bądź zauważono błędy w złożonym zamówieniu prosimy o niezwłoczny kontakt ze Sprzedawcą.

10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe/błędne wypełnienie przez Kupującego formularza kontaktowego.

11. W interesie Klienta leży podanie poprawnych danych i właściwe sprecyzowanie zamówienia.

12. Jeśli pojawiają się wątpliwości należy skontaktować się z Obsługą Sklepu i poprosić o pomoc/poradę, celem uniknięcia ewentualnych pomyłek.

§. 6. Termin realizacji

1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji, poprzez wysłanie wiadomości e-mail, zgodnie a §. 5. ust. 6 pkt b.

2. Zamówienia za pobraniem muszą być potwierdzane mailem.

3. Termin realizacji zamówienia rozumiany jest jako czas, który upływa od rozpoczęcia przez Sklep realizacji zamówienia do chwili wysłania zamówionego towaru do Klienta (przy czym uwzględniane są tylko dni robocze).

4. Warunkiem wysłania towaru do Klienta jest podanie wszystkich niezbędnych danych. Jeśli Klient wybiera płatność przelewem, data księgowania przelewu jest dniem, w którym zamówienie zostaje przekazane do realizacji– w przypadku zaksięgowania się przelewu po godzinie 9:00, towar zlecany jest do realizacji następnego dnia roboczego (np. Jeśli przelew zaksięguje się w piątek o godz. 09:30, zamówienie zostaje zlecone do realizacji w poniedziałek).

5. Zamówienie na towary o różnych terminach realizacji wysyłane jest standardowo po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie najdłuższego z podanych terminów.

6. W przypadku wydłużenia się czasu realizacji z przyczyn od Sklepu niezależnych, Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta, celem ustalenia dalszego postępowania w zaistniałej sytuacji.

§. 7. Formy płatności

Nr konta - 91 1160 2202 0000 0000 3529 4653

1. Całość płatna przelewem (z góry)

2. Płatności mogą być dokonane przy odbiorze towaru.

3. Mogą Państwo również płacić przez Płatności.pl - czyli przelewami internetowymi.

4. Na specjalne życzenie Sklep może wystawić Fakturę Pro Forma, na podstawie której Klient dokona płatności za zamówiony towar.

5. Każde zrealizowane Zamówienie jest dokumentowane Fakturą VAT lub paragonem.

6. Dokumenty są wysyłane w formie elektronicznej - e-dokument/e-faktura wysyłane na adres e-mail Klienta. Na życzenie Klienta wysyłamy również faktury w wersji standardowej-papierowej.

7. Faktury/dowody zakupu są wystawiane przez Księgowość w terminie 7 dni od daty wysyłki towaru i kierowane do Kupującego.

§. 8. Dostawa i Koszty wysyłki

1. O koszcie transportu Klient informowany jest przy zakupie (treść opisu przedmiotu).

2. Koszt transportu uzależniony jest od odległości, wartości zamówienia, wagi oraz gabarytów przesyłki i sporadycznie ustalany jest dla każdego zamówienia indywidualnie, o czym Klient jest każdorazowo informowany.

3. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firmy zewnętrznej, a termin wysyłki następuje w momencie skompletowania wszystkich elementów zamówienia. Na życzenie Klienta Sklep zrealizuje zamówienie w kilku osobnych dostawach, jednak wiązać się to może z naliczeniem Klientowi wyższych kosztów transportu. Klient jest informowany o zrealizowaniu zamówienia poprzez e-mail w dniu wysyłki.

4. Towary dostarczane są w paczkach - są to przesyłki wysyłane na podstawie umowy. 

5. Kurierzy doręczają przesyłki pod podany przez Klienta adres. Nie mają obowiązku wnoszenia dużych przedmiotów.

6. Jeśli przesyłka dostarczona przez firmę spedycyjną jest naruszona Klient powinien jest rozpakować ją w obecności kuriera i w razie braku lub uszkodzenia towaru spisać z nim protokół szkodowy. Protokół szkodowy będzie stanowił ułatwienie w dochodzeniu ewentualnych roszczeń reklamacyjnych.

7. Potwierdzając odbiór Klient uzyskuje prawo własności towaru. Jednocześnie przechodzi na niego wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru.

§. 9. Ochrona danych osobowych

1. Dokonując rejestracji Klient udziela firmie Centrum Usług Marketingowych zgody na przechowywanie i przetwarzanie w celu realizacji zamówienia danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

2. Dane osobowe pozyskane w trakcie działalności Sklepu wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia.

3. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Sklep traktuje uzyskane dane jako poufne i chroni je przed dostępem osób trzecich.

4. Każdy Klient ma prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych.

5. Dostarczając nam adres e-mail, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od CUM. z o.o. informacji handlowej i innych publikacji i informacji zawierających reklamy zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002r (Dz. U. nr 144, poz. 1204)

§. 10. Odstąpienie od umowy sprzedaży

Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną) nas [Centrum Usług Marketingowych, ul. Góreckiego17, 11-100 Lidzbark Warmiński lub e-mailem za potwierdzeniem odbioru na adres biuro@galeriaklasyki.pl]. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do ustawy ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.), jednak nie jest to obowiązkowe.

3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

5. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Proszę odesłać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

7. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k. zawartej w drodze aukcji publicznej;
l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§. 11. Reklamacje

Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną .

Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:

Imię i nazwisko,

numer zamówienia

opis niezgodności towaru z umową,

datę zakupu,

protokół szkody,

Zastosowanie się do ust. 2 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji .

Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: biuro@galeriaklasyki.pl

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru.

Wyświetlana paleta kolorystyczna zależna od indywidualnej kalibracji monitora komputerowego/ekranu Klienta, powodująca nieznaczne różnice kolorystyczne nie stanowi podstawy reklamacji.

Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty przesyłki reklamowanego towaru podlegają zwrotowi, w przypadku uznania reklamacji.

Reklamację Klient może złożyć na formularzu, dostępnym u sprzedającego.

§. 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.

3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest konsument.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną powiadomieniu drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Dodatkowo informacje o zmianach będą publikowane na stronach sklepu z odpowiednim wyprzedzeniem.

5. Każdy Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje powyższy regulamin. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zasad jego obowiązywania.

6. Regulamin obowiązuje od dnia 23.02.2013r

___________________________________________________________________________________________

Adres korespondencyjny:

 Centrum Usług Marketingowych

ul. Akacjowa 17

11-100 Lidzbark Warmiński

 


 

Adres prawny właściciela serwisu:

 Centrum Usług Marketingowych

ul. Akacjowa 17

11-100 Lidzbark Warmiński

NIP 743-162-19-34

Numer konta bankowego: 91 1160 2202 0000 0000 3529 4653